MYTER - MØDET I ROSTOCK......Webmaster: Dines BogøTV2 Øst, april 2005 René Rasmussens sider Beretning: Se Kasler-journal ... Dines Bogø ... Dr. Munchs privatadresse Artikel: Den korte Avis Google: Rostock-myten ... Dines Bogø ... Masnedøfort Generelt: Myter


Af og til dukker der såkaldte "nye beretninger" op på Internettet om sagen. Såkaldte beviser uden hold i virkeligheden. Ofte ren fantasi og direkte fup blandet med enkelte korrekte data "lånt" fra seriøse kilder. Dette er med til at skabe yderligere mistillid til "Rostock-myten".

Var der et møde ved eller i Rostock 17-18. marts 1940. Var deltagerne bl.a. udenrigsminister Dr. Peter Munch (25/7-1870 - 12/01-1948) og Rigsfører Heinrich Himmler?

Blev der talt om familiens mildest talt meget "uheldige søn" Ebbe? Eller blev der ud over dette emne også talt om en snarlig besættelse. Er det ondsindede rygter for at skade De Radikale og Socialdemokraterne. Eller er der noget om hele historien eller kun noget af den?

Mange hævder, at udenrigsminister Peter Munch ikke havde mandat til at forhandle med tyskerne om en besættelse, og mange hævder, at det ikke var formålet med en evt. rejse til Rostock. Men ingen direkte afviser, at Munch kan have været i Rostock de omtalte dage. Den i oktober 1950 nedsatte kommission brugte meget tid på at gennemgå beviser for og imod.

Forh. Løjtnant Ove Leif Guldberg skrev i mange år lige efter befrielsen om dr. Munchs besøg i Rostock. Senere fulgte bl.a. cand. mag. Jon Galster op. Andre, herunder direkte historieforfalskere, har også omtalt Rostock-myten og tilføjet hjemmelavede til anledningen opfundne såkaldte "beviser". Den slags har været med til at forkludre den seriøse debat for og imod.

I august 1976 skrev Erik Haaest en meget detaljeret beskrivelse i sit daværende blad om udenrigsminister Peter Munchs handlinger i 1940 for at beskytte sin søn. Haaest kunne være meget direkte (mildt sagt) og i artiklen beskriver han udenrigsministerens søn Ebbe Munch som udpræget pædofil før, under og efter II. verdenskrig. Haaest oplyser, at den meget omtalte søn døde i Roskilde 12. maj 1976. Tilsyneladende holder Haaest sig her til de faktiske forhold.
Tysk fly nedstyret på Vestlolland. Havde det indflydelse på "myten"?


Den såkaldte "Havnerulle" fra Københavns Lufthavn 16-18. marts 1940.
1990. Familien Munchs nære ven og nabo fortæller i læserbrev om afbrænding.

Under et af mine besøg i Roskilde hos "Doc" spurgte jeg ham om Peter Munchs papirer. Jeg spurgte også "Doc" om, hvad han selv havde set i de papirer Ebbe Munch havde lånt på Rigsarkivet. Han svarede. "Kan du ikke lade være at spørge om det", men svarede han, der stod intet i dagbøgerne under 15-18. marts 1940.

Da jeg så spurgte "Doc" om Peter Munch havde været i Rostock-området marts 1940 svarede han. "Det var deres eneste barn og Elna og Peter Munch ville gøre meget for deres søn, men jeg tror ikke Munch aftalte noget om besættelsen".
Dines Bogø

1990. Forlæggeren omtaler Jon Galsters bog.Myten om 9. april 1940 omtalt på TV2 Øst Internetside: Den 6.-8. april 2005 sendte vi en mini-serie om den tyske invasion af Danmark for 65 år siden. Den officielle forklaring på, at invasionen gik så nemt, er, at den danske regering stolede på sin ikke-angrebspagt med Hitler og ikke ville tirre sin sydlige nabo ved at opruste.

Men enkelte mener også, at der lå forræderi bag: at højtstående ministre havde aftalt med tyskerne, hvordan invasionen skulle foregå.

Nedenfor er der links til hjemmesider om selve angrebet den 9. april samt til flere oplysninger om den såkaldte "Rostock-myte".
Beretning om P. Munchs arkiv

I 1959 udgav Statens Trykningskontor: "Beretning til statsministeren fra udvalget til gennemgang af afdøde udenrigsminister dr. phil P. Munchs efterladte, i Rigsarkivet opbevarede papirer".

I beretningen kan man bl.a. læse:

8. juli 1940 træder Munch tilbage som udenrigsminister. Midt under krigen er Peter Munch på besøg i Peking fra november 1940 til februar 1941.

Den 7. december 1945 havde dr. Munch tilføjet i sit testamente, at hans papirer skulle opbevares på Rigsarkivet efter nærmere fastsatte regler.

Den 8. oktober 1946 udtaler dr. Munch til formanden og næstformanden for den parlamentariske kommission, at han ikke har været uden for Danmark i foråret 1940.

I beretning kan man bl.a. også læse at P. Munchs dagbøger fra perioden 2/1-1935 - 8/4-1940 IKKE findes i arkivet.

I en note kan man læse, at Peter Munchs søn cand. polit. Ebbe Munch i 1957 lånte flere forseglede pakker, som han skulle have til gennemsyn i sit hjem!

4. december 1946 modtager P. Munch et brev, som Christmas Møller har modtaget fra tidl. SS-mand Ello Bent Stegager Simonsen*. Stegager Simonsen fremsætter i brevet en del påstande om dansk-tysk samarbejde før og under krigen. I brevet fremkommer han desuden med flere anklager mod kendte navngivne modstandsfolk.

*Ello Bent Stegager Simonsen
Han er bl.a. kendt fordi han blev dødsdømt af Højesteret 1/9-1948. Dødsdommen ændres 9/5-1949 til fængsel på livstid. Han er anklaget for tortur m.v. 19/5-1958 løslades han. Han skulle også havde deltaget i det såkaldte d'Angleterre-møde. Nu afdøde Stegager Simonsen har boet forskellige steder på Sjælland. I firserne flytter han permanent til Vesttyskland.IMOD påstanden om et møde.

En moderne JU 88 styrtede ned på Lolland medio marts 1940 efter et togt til Scapa Flow i Storbritanien. Fra tysk side planlagde man at sende faldskærmsagenter og andre agenter med en motorbåd til Lolland for at sprænge flyet. Flyet var meget moderne og medbragte nyt udstyr, som fjenden ikke måtte få detaljeret kendskab til. Aktionen blev udskudt, da man forventede en snarlig tysk besættelse af Danmark og flyet fik lov til at blive liggende på marken.

Senere skrev en historieforfalsker, at det fly havde fungeret som kurérfly fra/til Rostock/København. En plantet historie for at teste pålideligheden af skribenten. En såkaldt "Pufedorf", som den slags er blevet kendt under i nyere tid.

Den Parlamentariske Kommission fandt aldrig bevis for at mødet havde fundet sted.

Der er endnu ikke fundet papirer, der beviser at mødet fandt sted.

En enkelt kilde fastholder, at man kan bevise at Himmler slet ikke var i nærheden af Rostock 17. marts 1940.

Virker underligt at Himmler skulle vælge et såkaldt herskabspensionat i Rostock som mødested. Der var sikkert sikre villaer eller kaserner til rådighed.

En rigsdagmand, pastor Schmidt, der var til konfirmation i Celle den 17. marts 1940, siger han mødte Peter Munch i Rostock den dag eller en anden dag.

Ingen af de vidneudsagn der er tilgængelige angiver præcist hvor mødestedet var.

En enkelt såkaldt "historieforsker" er i nyere tid fremkommet med en påstand om et nyt mødested, et helt vilkårligt pensionat i udkanten af Rostock City. Det løse påstulat er helt udokumenterede og medvirker kraftigt til at skabe mistro om hele sagen.


I 1952 konstaterer den nedsatte Parlamentariske Kommission at et møde i Rostock eller i Doberan ved Rostock IKKE havde fundet sted.FOR påstanden om et møde.

Udenrigsminister Munchs søn Ebbe fik i 1957 udleveret dele af faderens forseglede optegnelser, der lå i Rigsarkivet. Han skulle gennemgå materialet. Rigsarkivet kontrollerede ved tilbageleveringen om der manglede optegnelser.

Peter Munchs dagbøger fra 1935-1940 findes ikke i hans arkiv. Om de aldrig har været der eller de er forsvundet senere vides ikke.

Ebbe Munch skulle have brændt dagbøger fra årene 1935-1940 på et havebål hos familien Munchs nære ven, nu afdøde modstandsmand "Doc" læge Hans Keiser-Nielsen, Haraldsborgvej 7, Roskilde.

Peter Munchs søn  var blevet anholdt i Hamburg på en bar, hvor der efter tysk mening kom "seksuelt afvigende elementer".

At familien Munchs eneste søn var anholdt og risikerede en meget streng straf var årsag til, at ministeren accepterede at mødes med Heinrich Himmler i Rostock!

Sønnen Ebbe Munch blev sendt på et længere udlandsophold. I nogle måneder fra november 1940 var Peter Munch i Peking, Kina.

Mange ministerkolleger opsøger Munch efter april 1940 for at få hans forklaring på vedholdende rygter om et møde i Rostock.

Flere sider i logbogen i Københavns Lufthavn, Kastrup er fjernet. Det drejer sig udelukkende om perioden før og efter de omtalte dage. Se oversigt lavet til Den Parlementariske Kommission og det håndskrevne notat.

En dansk marieofficer Th. Bjerre fortalte om observationer han havde gjort ved Københavns Lufthavn i midten af marts 1940. Hans karriere blev delvist ødelagt.

En rigsdagmand siger han mødte Peter Munch i Rostock den 18. marts 1940 om morgenen.

Chr. X blev den 9. april 1940 om morgenen bekendt med aftalen, hvorefter han blev aldeles rasende på udenrigsminister Peter Munch.

Afdøde folketingsmand, medlem af Frihedsrådet Frode Jakobsen har bekræftet, at chargé d`affaires Vincens Steensen-Leth (1896-1978) i Berlin i.flg. egne oplysninger fra englænderne havde fået papirer, der beviste at Munch og Himmler havde haft et møde. Simon Spies havde fået et tip om de omtalte papirer og han ville have Frode Jakobsen til at udtale sig. (Kilde: Bogen Simon Spies af Jurij Moskvitin, udgave 1999, siderne 129-130).

Forsvarsminister Alsing Andersen har privat udtalt, at udenrigsminister Peter Munch ikke aftalte noget om en besættelse i marts 1940. Det var et møde om et privat anliggende Munch deltog i.

Journalist og ambassadør Hans Ebbe Munck har udtalt, at det ville ligge fjernt for en radikal politiker at indgå aftale om militære anliggender. Hans møde var et "humanitært" anliggende.


Hvorfor eksisterer den originale ruteflyprotokol ikke? Hvorfor mener politiet, at enkelte flyvninger kan glemmes?Læs også her om pastor Johannes Schmidt-Vodder, der sagde, at han havde mødt den danske udenrigsminister Peter Munch i Rostock.Bøger:
Fra utrykte kilder. A. Olesens Forlag. 1951.
Mytedannelser omkring den 9. april 1940. Forlaget Fremad. 1957.
Kildekritisk tekstsamling. Aarhus Universitetsforlag. 1978, 1999 og 2008. (senere også e-bog).
Den 9. april 1940 - en sand myte. Dansk Histoisk Håndbogsforlag. 1990.